آگهی مزایده - بهره برداری ابزارهای تبلیغاتی سطح شهر - سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

(آگهی مزایده)

 

سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در نظر دارد بهره برداری ابزارهای تبلیغاتی سطح شهر را به مدت 2 سال از طریق برگزاری مزایده یک مرحله ای به کانون های تبلیغاتی واگذار نماید ،لذا متقاضیان    میتوانندازتاریخ 98/10/1 لغایت 98/10/10 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت اینترنتی   www.qazvin.ir  قسمت مناقصات و مزایده ها /سازمان های وابسته و یا به صورت حضوری مراجعه نمایند.

سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 14/10/98 به صورت حضوری می باشد.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تلفن تماس : 6-02833578083

نشانی : میدان تهران قدیم ابتدای خیابان جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین