آگهی مناقصه - امور نگهداری و راهبری ایستگاه میانی انتقال و حمل پسماند تا مجتمع پردازش و دفن محمد آباد

« آگهی مناقصه »

 

( نوبت اول در روز سه شنبه 12/9/98 و نوبت دوم در روز سه شنبه 19/9/98 )                 

 با ذكر نوبت اول يا دوم

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد امور نگهداری و راهبری ایستگاه میانی انتقال و حمل پسماند تا مجتمع پردازش و دفن محمد آباد را به شرح ذیل از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای براي مدت یک سال به پیمانکار واجد شرايط واگذار نماید .

 

1

بارگیری و حمل 85 هزار تن پسماند عادی شهر قزوین (میانگین 235 تن در شبانه روز)

2

بارگیری و حمل 15 هزار تن خاک و نخاله و مخلوط جمع آوری شده (میانگین 40 تن در شبانه روز)

3

انبارش ، بارگیری و حمل 1400 تن شیرابه ی خودروهای مخزن شوی و ماشین آلات مکانیزه پرس دار

4

حفظ و نگهداری ، تنظیف و رفت و روب محوطه ی ایستگاه میانی و فضای سبز و رمپ و لوپ ها

 

متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه مي‌توانند با واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز سه شنبه 19/9/98 لغايت پنج شنبه 28/9/98 در ساعات اداری به امور قراردادهاي سازمان  به نشاني قزوين ، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان  امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري دوشنبه 2/10/98 تحويل دبيرخانه سازمان شود. كميسيون مناقصه سازمان روز چهارشنبه 4/10/98 تشكيل و برنده ي مناقصه و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد . در ضمن سازمان      در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌‌باشد .