آگهی مناقصه عمومی - حفظ و نگهداری فضای سبز شهر قزوین - سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای یک نوبته»

 

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین در نظردارد، حفظ ونگهداری فضای سبز شهر قزوین را  در قالب شش مجموعه بصورت مجزا از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به مدت یکسال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی در روز چهارشنبه مورخ 06/09/1398 لغایت تاپایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 17/09/98 ظرف مدت 10 روز کاری، جهت دریافت اسناد و مدارک مربوط به مناقصه و تسلیم پیشنهادات، به دبیرخانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین واقع در: قزوین-خیابان بوعلی غربی-تقاطع نواب(4راه راهنمایی و رانندگی سابق) مراجعه نمایند.

*میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5%  مبلغ کارشناسی به تفکیک هر مجموعه بصورت مجزا مذکور در اسناد مناقصه

*میزان سپرده تضمین حسن انجام تعهدات(درصورت برنده شدن درمناقصه):معادل10%مبلغ پیشنهادی.

*زمان و محل بازگشایی پاکت های شرکت کنندگان:روز دوشنبه مورخ18/09/1398 راس ساعت 15:00 واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی- تقاطع نواب-سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین  می باشد که حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در صورت ارائه معرفي نامه، در جلسه افتتاح پيشنهادها بلامانع است.

*بدیهیست ،شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری مندرج در ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355می باشد.

* ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شرکت کنندگان در مناقصه از اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین الزامی است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی شهرداری قزوین به نشانیwww.qazvin.ir  مراجعه ویا باشماره تلفن 33227006-028 تماس حاصل نمایند.

سازمان در قبول یا رد هریک از پیشنهادها مختار است.

ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.