آگهی مناقصه عمومی نگهداری و نظافت سرویس های بهداشتی عمومی - سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین

«آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای یک نوبته»

 

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین در نظردارد،نگهداری و نظافت سرویس های بهداشتی  عمومی شهر قزوین را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به مدت یکسال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/22 لغایت تاپایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 98/09/03 ظرف مدت 10 روز کاری، جهت دریافت اسناد و مدارک مربوط به مناقصه و تسلیم پیشنهادات، به دبیرخانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین واقع در: قزوین-خیابان بوعلی غربی - تقاطع نواب(4 راه راهنمایی و رانندگی سابق) مراجعه نمایند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5%  مبلغ کارشناسی معادل 200،807،600 ريال

میزان سپرده تضمین حسن انجام تعهدات(درصورت برنده شدن درمناقصه):معادل 10% مبلغ پیشنهادی.

زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت:روز دوشنبه مورخ 1398/09/04 راس ساعت 15:00 واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی - تقاطع نواب - سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین می باشد که حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در صورت ارائه معرفي نامه، در جلسه افتتاح پيشنهادها بلامانع است.

* بدیهی ست ، شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری مندرج در ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355می باشد.

* ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شرکت کنندگان در مناقصه از اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین الزامی است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی شهرداری قزوین به نشانیwww.qazvin.ir  مراجعه ویا باشماره تلفن 33227006-028 تماس حاصل نمایند.

سازمان در قبول یا رد هریک از پیشنهادها مختار است.

ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.