آگهي تجدید مزایده عمومی واگذاری اقلام مستعمل - سازمان عمران شهرداری قزوین

آگهي تجدید مزایده عمومی یک نوبته

   سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد مطابق ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت، نسبت به واگذاری اقلام مستعمل از طریق مزایده عمومی در یک مرحله و یک نوبت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند پس از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 13/09/98 جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان عمران یا آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و تحویل به دبیرخانه سازمان عمران مراجعه نمایند.

  • سپرده شرکت در مزایده معادل 75،310،750 ریال (هفتاد و پنج میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و پنجاه ریال) در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین- کد پستی: 43765-34139            تلفن: 33362654- 028