آگهی مزایده - واگذاری مدیریت روزبازارهای تحت پوشش - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

« آگهی مزایده »

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت روزبازارهای تحت پوشش خود (شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و جمعه بازار) از طریق مزایده عمومی یک نوبته اقدام نماید .

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود ظرف مدت 10 روز کاری پس از انتشار آگهی جهت اطلاع و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا سایت ملی مناقصات و یا امور قراردادهای سازمان واقع در میدان جانبازان ـ بلوار شهید مطهری ـ خیابان دندانپزشکی ـ ساختمان شورای شهر ـ طبقه اول مراجعه نمایند .

شماره تماس : 1-33656430-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است