آگهی مزایده - واگذاری اجاره 6 باب مغازه - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

آگهی مزایده

          سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره 6 باب مغازه واقع در خیابان سلامگاه ـ کوچه مسجد علی اکبری را از طریق مزایده عمومیاقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاریپس از انتشار آگهی جهت اطلاع و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا سایت ملی مناقصات و یا به دبیرخانه سازمان واقع در میدان جانبازان ـ بلوار مطهری ـ خیابان دندانپزشکی ـ ساختمان جدید شهرداری ـ طبقه اول ، مراجعه نمایند . شماره تماس : 31-33656429-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است