آگهی مزایده عمومی(یک نوبته) - مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی(یک نوبته)

مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده (30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری  از چهار مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت ، فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.

 

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه(ريال)

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده(ريال)

1

واگذاری سالن همایش قائم (عج)

273/600/000

اجاره یک سال

13/680/000

2

واگذاری سالن همایش فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س)

372/000/000

اجاره یک سال

18/600/000

3

واگذاری مرکز فروش محصولات عفاف و حجاب اسلامی فرهنگسرای شهید رجایی

360/000/000

اجاره یک سال

18/000/000

4

واگذاری زمین فوتسال میلاد

96/000/000

اجاره یک سال

4/800/000