آگهی مزایده عمومی - مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی(یک نوبته)

مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده (30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری  از هشت مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت ، فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.

 

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه(ريال)

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده(ريال)

1

واگذاری خانه فرهنگ پردیس

168/000/000

اجاره یک سال

8/400/000

2

واگذاری کتابخانه اندیشه

63/000/000

اجاره یک سال

3/150/000

3

واگذاری مرگز آموزش خانه فرهنگ سنجیده

84/000/000

اجاره یک سال

4/200/000

4

واگذاری خانه فرهنگ دانش

84/000/000

اجاره یک سال

4/200/000

5

واگذاری خانه فرهنگ و کتابخانه نواب صفوی

120/000/000

اجاره یک سال

6/000/000

6

واگذاری خانه فرهنگ و کتابخانه محمدیه

198/000/000

اجاره یک سال

9/900/000

7

واگذاری خانه کودک فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س)

276/000/000

اجاره یک سال

13/800/000

8

واگذاری مرکز آموزش فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س)

420/000/000

اجاره یک سال

21/000/000