آگهی تجدید مناقصه - امور مدیریت پسماند را در محدوده ايستگاه شماره 1 - سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

« آگهی تجدید مناقصه »

 

( یک نوبته در روز چهارشنبه 98/5/16)                    با ذكر یک نوبته بودن

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد امور مدیریت پسماند را در  محدوده  ايستگاه شماره 1 از طريق برگزاري مناقصه عمومي براي مدت 10 ماه به شرکتی واجد شرايط واگذار نماید :

برآورد پایه

شرکت

 در مناقصه

شرح امور مدیریت پسماند

24257338872 ریال

1220000000 ریال

1-تنظيف ، رفت و روب ، پاكسازي و حفظ و نگهداري كليه معابر ، جوي و رودخانه و ... در محدوده واگذاري

2-جمع آوري و حمل پسماند از محدوده واگذاري

3-جمع آوري و حمل خاك و نخاله مازاد ساختماني بلا صاحب جزئي، لجن،خاكروبه و پسماندهاي حجيم و لوازم اسقاطي در محدوده واگذاري

4-شستشوي مخازن پسماند و ريل آن ها در محدوده واگذاري طبق برنامه اعلامي از سوي كارفرما

5-جمع آوري و حمل پسماند عفوني بي خطر سازي شده از مراكز بهداشتي، درماني و بيمارستان هاي كل محدوده شهر

 

متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه مي‌توانند با واريز مبلغ 400000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد  بانك شهر از روز پنج شنبه 98/5/17 لغايت روز شنبه 98/5/26 به امور قراردادهاي سازمان به نشاني قزوين ، خيابان نواب جنوبي ، تقاطع خيابان  امام (ره) ، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند (شرح شروط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است) تحویل پيشنهادات با قيد قبولي شرايط از ابتدای توزیع اسناد تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 98/5/28 به دبيرخانه سازمان می باشد و شركت كنندگان در مناقصه بايستي 5% مبلغ برآورد پايه را به حساب سپرده سازمان واريز يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه ارايه نمايند. كميسيون مناقصه سازمان چهارشنبه 98/5/30 تشكيل و برنده ي مناقصه و نفر دوم  تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌‌باشد.