آگهی مزایده بهره برداری از بازار روز مهدیه - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری

« آگهی مزایده »

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد بهره برداری از بازار روز مهدیه را به شرکت های بازرگانی ، فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های چند منظوره و بهره برداران توانمند و واجد شرایط دارای مجوزهای قانونی و توان اجرایی در تهیه عرضه کالاها با قیمت و کیفیت مناسب و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری پس از انتشار آگهی جهت اطلاع و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir  و یا سایت ملی مناقصات ویا به دبیرخانه سازمان واقع در میدان جانبازان ـ بلوار مطهری ـ خیابان دندانپزشکی ـ ساختمان جدید شهرداری ـ طبقه اول ، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 31-33656429-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .