آگهی مزایده عمومی مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG باهنر و جمهوری - سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین

(آگهی مزایده عمومی) – یک نوبته

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد ، مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG باهنر و جمهوری ، ( دو جایگاه تک منظوره در قالب یک بسته ) متعلق به خود را در قالب اجاره به صورت درصدی از کارمزد فروش گاز ، از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده، از تاریخ نشر این آگهی  حداکثر تا مورخه 98/5/15 به امور قراردادهای سازمان و یا وبسایت  www.qazvin.ir  مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند .

1-       سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است .

2-       سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .

3-       هزینه چاپ آگهی ها و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .

4-       سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته

آدرس : قزوین – خیابان شهید انصاری – جنب پل و پارکینگ شهید انصاری – سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین – تلفن 33848-028     داخلی 109