آگهی مزایده عمومی - بهره برداری از دو مرکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری

آگهی مزایده عمومی

مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده (30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری  از دو مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت ، فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.

 

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه(ريال)

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده(ريال)

1

مجموعه ورزشی کوثر(واقع در بوستان ملت )

1/080/000/000

اجاره یک سال

54/000/000

2

واگذاری زمین تنیس بوستان بانوان (نرگس)

127/200/000

اجاره یک سال

6/360/000