آگهی مناقصه عمومی یک نوبته - اجرای نازک کاری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان ستاد اقامه نماز

« آگهی مناقصه عمومی یک نوبته »

 

    سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "اجرای نازک کاری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان ستاد اقامه نماز" در طول 4 ماه از طریق مناقصه عمومی در یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14/05/98 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا واحد قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین و تحویل به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • مبلغ برآورد براساس فهارس بهای پایه ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سال 98 معادل 10،626،583،004ریال (به حروف ده میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و چهار ریال) می باشد.
  • سپرده شرکت در مناقصه معادل پنج درصد مبلغ برآورد در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • محل تامین اعتبار از بودجه داخلی شهرداری قزوین می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین                           تلفن: 33362654- 028