آگهی مناقصه عمومی یک نوبته - احداث ساختمان ناحیه شماره 2 پسماند

« آگهی مناقصه عمومی یک نوبته »

 

    سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "احداث ساختمان ناحیه شماره 2 پسماند" در طول 5 ماه از طریق مناقصه عمومی در یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا واحد قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین و تحویل به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

   مبلغ برآورد براساس فهارس بهای پایه ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سال 98 معادل 7،399،312،575 ریال (به حروف هفت میلیارد و سیصد و نود و نه میلیون و سیصد و دوازده هزار و پانصد و هفتاد و پنج ریال) می باشد.

  • سپرده شرکت در مناقصه معادل پنج درصد مبلغ برآورد در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • محل تامین اعتبار از بودجه داخلی شهرداری قزوین می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین                           تلفن: 33362654- 028