آگهی مناقصه امور مدیریت پسماند شهر قزوين در محدوده ايستگاه هاي 6 گانه

« آگهی مناقصه »

 

( یک نوبته در روز دوشنبه 98/4/17)                    با ذكر یک نوبته بودن

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد امور مدیریت پسماند شهر قزوين را در  محدوده  ايستگاه  هاي 6 گانه از طريق برگزاري مناقصه عمومي ( 6 مناقصه جداگانه ) براي مدت 10 ماه به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نماید :

شرح امور مدیریت پسماند

1-تنظيف ، رفت و روب ، پاكسازي و حفظ و نگهداري كليه معابر ، جوي و رودخانه و ... در محدوده واگذاري

2-جمع آوري و حمل پسماند از محدوده واگذاري

3-جمع آوري و حمل خاك و نخاله مازاد ساختماني بلا صاحب جزئي، لجن،خاكروبه و پسماندهاي حجيم و لوازم اسقاطي در محدوده واگذاري

4-شستشوي مخازن پسماند و ريل آن ها در محدوده واگذاري طبق برنامه اعلامي از سوي كارفرما

5-جمع آوري و حمل پسماند عفوني بي خطر سازي شده از مراكز بهداشتي ، درماني و بيمارستان هاي كل محدوده شهر توسط پيمانكار ايستگاه 1

 

متقاضيان جهت دريافت حضوري مي‌توانند با واريز هزينه اسناد مناقصه ي هر ايستگاه به مبلغ 400000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز سه شنبه 98/4/18 لغايت روز پنجشنبه 98/4/27 به امور قراردادهاي سازمان  به نشاني قزوين ، خيابان نواب جنوبي ، تقاطع خيابان  امام (ره) ، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است) تحویل پيشنهادات با قيد قبولي شرايط از ابتدای توزیع اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه 29/4/98 و محل تحويل دبيرخانه سازمان می باشد و شركت كنندگان در مناقصه بايستي 5 % مبلغ اعتبار پايه هر ايستگاه که در اسناد مشخص است را به حساب سپرده سازمان واريز يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه ارايه نمايند . كميسيون مناقصه سازمان یکشنبه 30/4/98 تشكيل و برنده ي مناقصه در هر ايستگاه و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده  و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌‌باشد .