آگهی مزایده واگذاری7 باب مغازه - سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری

« آگهی مزایده »

 

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری7  باب مغازه از طریق مزایده عمومی دو نوبته به صورت اجاره یکساله، اقدام  نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دو جهت اطلاع و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا سایت ملی مناقصات و امور قراردادهای سازمان واقع در قزوین ،بلوار جمهوری اسلامی ، چهارراه نوبیلی ،خیابان رضوان ،کیلومتر 3 جاده فارسیان ، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 33565683-028

نوبت اول: 11/4/98

نوبت دوم:  18/4/98

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .