آگهی تجدید مزایده اجاره 2 باب مغازه - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری

« آگهی تجدید مزایده »

      سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد اجاره 2 باب مغازه واقع در خیابان سلامگاه ـ کوچه مسجد علی اکبری را از طریق تجدید مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری پس از انتشار آگهی جهت اطلاع و دریافت اسناد تجدید مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir  و یا سایت ملی مناقصات ویا به دبیرخانه سازمان واقع در میدان جانبازان ـ بلوار مطهری ـ ساختمان جدید شهرداری ـ طبقه اول ، مراجعه نمایند . شماره تماس : 31-33656429-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان تجدید مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین