آگهی مناقصه حمل مصالح سازمان عمران شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه »

 

سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "حمل مصالح" به منظور حمل مخلوط، بیس، ساب بیس، شن و ماسه، ضایعات و آسفالت در طول شش ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی در یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از زمان انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/04/98 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا سایت ملی مناقصات و یا واحد امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • سپرده شرکت در مناقصه مبلغ669،000،000 ریال می باشد. (در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی)
  • ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین                           تلفن: 33366131- 028

چاپ شده در روزنامه ولایت و روزنامه یادگار امروز: 29/03/98