آگهی مناقصه امور حفاری و بهسازی چاه های جاذب آب های سطحی شهر قزوين - سازمان مدیریت پسماند شهرداری

« آگهی مناقصه »

 

( نوبت اول در روز سه شنبه 21/3/98 و نوبت دوم در روز سه شنبه 28/3/98 ) 

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد امور حفاری و بهسازی چاه های جاذب آب های سطحی شهر قزوين را در محدوده مناطق شرق و غرب از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای ( 2 مناقصه جداگانه ) براي مدت یک سال به شرکت هاي واجد شرايط (حداقل رتبه 5 ابنیه و تأسیسات) واگذار نماید :

منطقه

اعتبار

پايه (ريال)

5% شركت در مناقصه (ريال)

شرح امور حفاری و بهسازی چاه های جاذب

شرق

2/338/617/433

17/000/000

حفاری و بهسازی انواع چاه (کوره ای، کله قندی و استوانه) ، تخریب طوقه انواع چاه ، حفاری جای طوقه و طوقه چینی آدم رو ، تأمین و نصب سرچاهی ، تأمین و نصب لوله عمود درب چاه ، آب کشی از چاه ها ، عملیات لوله گذاری ، امور خرده کاری نفر- ساعت اداره آب های سطحی ، برداشتن و جانمایی مجدد درب چاه ، شفته ریزی و پر کردن چاه های قدیمی

غرب

2/829/626/958

141/500/000

 

متقاضيان جهت دريافت حضوري مي‌توانند با واريز هزينه اسناد مناقصه ي هر منطقه به مبلغ 200000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز سه شنبه 28/3/98 لغايت روز پنج شنبه 6/4/98 به امور قراردادهاي سازمان به نشاني قزوين ، خيابان نواب جنوبي ، تقاطع خيابان  امام (ره) ، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري دوشنبه 10/4/98 تحويل دبيرخانه سازمان شود و شركت كنندگان در مناقصه بايستي 5 % مبلغ اعتبار پايه هر منطقه را به حساب سپرده سازمان واريز يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه ارايه نمايند . كميسيون مناقصه سازمان چهارشنبه 98/4/12 تشكيل و برنده ي مناقصه در هر منطقه و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌‌باشد .