آگهی مزایده اجاره 2 باب مغازه واقع در خیابان سلامگاه - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

« آگهی مزایده »

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد اجاره 2 باب مغازه واقع در خیابان سلامگاه ـ کوچه مسجد علی اکبری را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی ، ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارک به دبیرخانه سازمان واقع در میدان جانبازان ـ بلوار شهید مطهری ـ ساختمان شورای شهرداری ـ طبقه اول ـ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری (شماره تلفن 31ـ 33656429) مراجعه فرمایید .

هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.