آگهی مزایده جاره تعداد 4باب غرفه تجاری - سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین

«آگهی مزایده»

 

1-دستگاه مزایده گذار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین

2-موضوع مزایده: اجاره تعداد 4باب غرفه تجاری به مدت یکسال به شرح جدول ذیل.

3-مهلت توزیع اسناد و قبول پیشنهادات:از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم(1398/03/13) لغایت تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 به مدت 10 روز.

4-محل توزیع اسناد و قبول پیشنهادات: واحد دبیرخانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی- تقاطع نواب.

5- میزان سپرده شرکت در مزایده: 5%  مبلغ کارشناسی اجاره یکساله هر غرفه به شرح جدول ذیل.

6-میزان سپرده تضمین حسن انجام تعهدات(درصورت برنده شدن درمزایده):معادل10%مبلغ پیشنهادی.

7-زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت:روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 راس ساعت 14:00 واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی- تقاطع نواب-سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین. 

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir یا سامانه اینترنتی شهرداری قزوین به نشانیwww.qazvin.ir  مراجعه ویا باشماره تلفن 33227006-028 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.وسازمان درقبول یا ردهریک از پیشنهادات مختار است

متراژ تقریبی

مشخصات غرفه

متراژ تقریبی

موضوع بهره برداری

قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ريال)

30مترمربع

غرفه بوستان نرگس(بانوان 1)

آدرس: قزوین،بلوار دهخدا،خیابان گلستان هزارجریب، بوستان نرگس(بانوان)

30مترمربع

کافی شاپ

22/000/000

13/200/000ریال

12مترمربع

غرفه شماره 1بوستان ملاخلیلا

آدرس: قزوین، بلوار جمهوری اسلامی،روبه روی درب اصلی میدان میوه و تره بار،بوستان ملاخلیلا،غرفه سمت راست

12مترمربع

عرضه مواد غذایی،صبحانه،نهار،شام و پیشنهادی

6/500/000

3/900/00 ریال

10مترمربع

غرفه شماره 2بوستان ملاخلیلا

آدرس: قزوین، بلوار جمهوری اسلامی،روبه روی درب اصلی میدان میوه و تره بار،بوستان ملاخلیلا،غرفه وسط

10مترمربع

عرضه مواد غذایی،صبحانه،نهار،شام و پیشنهادی

6/500/000

3/900/000 ریال

40مترمربع

غرفه شماره 3بوستان ملاخلیلا

آدرس: قزوین، بلوار جمهوری اسلامی،روبه روی درب اصلی میدان میوه و تره بار،بوستان ملاخلیلا،غرفه سمت چپ

40مترمربع

عرضه مواد غذایی،صبحانه،نهار،شام و پیشنهادی

12/000/000

7/200/000 ريال