آگهی مزایده عمومی مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی

مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده (30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری  از دو مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت ، سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین طبقه سوم مراجعه فرمایند.

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه(ريال)

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده(ريال)

1

واگذاری مجموعه ورزشی خلیج فارس

480/000/000

اجاره یک سال

24/000/000

2

واگذاری موزه مردم شناسی قجر

696/000/000

اجاره یک سال

34/800/00