آگهی مزایده واگذاری 8 باب مغازه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین

آگهی مزایده دو نوبته 

 

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری 8 باب مغازه از طریق مزایده عمومی دو نوبته به صورت اجاره یکساله اقدام نماید ، لذا از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت اطلاع ودریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا به سایت ملی مناقصات و امور قراردادهای سازمان واقع در قزوین بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه نوبیلی - خیابان روضوان -کیلومتر 3 جاده فارسیان مراجعه نمایند.

شماره تماس :33565683-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.