آگهی مزایده عمومی بهره برداری از دو مرکز - واگذاری زمین فوتسال و واگذاری مجموعه ورزشی شهید دکتر رفیعی

آگهی مزایده عمومی

مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده (30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری از دو مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت ، فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

واگذاری زمین فوتسال واقع در ناحیه منفصل دانش

42/000/000

اجاره یک سال

2/100/000

2

واگذاری مجموعه ورزشی شهید دکتر رفیعی واقع در ناحیه منفصل چوبیندر- خیرآباد

192/000/000

اجاره یک سال

9/600/000