آگهی مناقصه کنترل جمعیت 1200 قلاده سگ بلاصاحب شهر قزوین

« آگهی مناقصه »

 

( نوبت اول در روز یکشنبه 98/2/15 و نوبت دوم در روز یکشنبه 98/2/22 )

با ذكر نوبت اول يا دوم

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد کنترل جمعیت 1200 قلاده سگ بلاصاحب شهر قزوین و نواحی منفصل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با اعتبار پایه 3 میلیارد و پانصد میلیون ریال براي مدت یک سال به پیمانکار واجد شرايط دارای تأییدیه فعالیت مرتبط با موضوع پیمان از اداره کل دامپزشکی واگذار نماید .

متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه مي‌توانند با واريز مبلغ 150000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز دوشنبه 2/23 لغايت روز چهارشنبه 98/3/1  به امور قراردادهاي سازمان  به نشاني قزوين ، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان  امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري یکشنبه 5/3/98 تحويل دبيرخانه سازمان شود و شركت كنندگان در مناقصه بايستي مبلغ 175000000 ریال را به حساب سپرده سازمان واريز يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه ارايه نمايند . كميسيون مناقصه سازمان سه شنبه 98/3/7 تشكيل و برنده ي مناقصه و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد. در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌‌باشد .