آگهی مزایده عمومی - بهره برداری از دو مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در قالب قرارداد اجاره

آگهی مزایده عمومی

مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده (30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری  از دو مراکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت،سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین،طبقه سوم مراجعه فرمایند.

 

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

واگذاری زمین تنیس بوستان بانوان (نرگس)

127/200/000

یک سال

6/360/000

2

واگذاری سالن بدنسازی هشت بهشت

408/000/000

یک سال

20/400/000