آگهی مزایده عمومی - مدیریت و بهره برداری از جایگاه های سی ان جی - سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی

(آگهی مزایده عمومی) – دو نوبته

 

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد ، مدیریت و بهره برداری از جایگاه های سی ان جی ( دو جایگاه شامل یک پکیج ) تک منظوره خود را درسطح شهر قزوین را در قالب اجاره به صورت درصدی از کارمزد فروش گاز ، از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده ، از تاریخ نشر آگهی  نوبت دوم به مدت 10 روز به امور مالی سازمان ، وبسایت  www.qazvin,ir  یا وبسایت ملی مناقصات مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خوداقدام نمایند .

  1. سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است .
  2. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
  3. هزینه چاپ آگهی ها و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .
  4. سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته
  5. سایت : مزایده و مناقصات کشور

آدرس : قزوین – خیابان شهید انصاری – جنب پل و پارکینگ شهید انصاری – سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین – تلفن 33848- داخلی 118-119

  • تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/04 و تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/02/11