آگهی مزایده - واگذاری جایگاه های عرضه نهال و گل و گیاه

« آگهی مزایده »

           سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نظر دارد نسبت به واگذاری جایگاه های عرضه نهال و گل و گیاه خود به صورت اجاره از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت اطلاع و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا سایت ملی مناقصات ویا به دبیرخانه سازمان واقع در میدان جانبازان ـ بلوار مطهری ـ ساختمان جدید شهرداری ـ طبقه اول ، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 31-33656429-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .