آگهی مزایده عمومی - اجاره مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی

مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده (30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری مراکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت،سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین طبقه سوم مراجعه فرمایند.

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

قرائت خانه های آیت اله بهجت و سعدی

54/000/000

یک سال

2/700/000

2

خانه فرهنگ شهید رجایی

264/000/000

یک سال

13/200/000

3

خانه فرهنگ نشاط واقع در شهرک شهید بهشتی(باغ نشاط)

6/000/000

یک سال

300/000

4

زمین ورزشی اسکیت کوثر

156/000/000

یک سال

7/800/000

5

زمین ورزشی اسکیت سپهر

120/000/000

یک سال

6/000/000