آگهی مزایده عمومی - بهره برداری مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در قالب قرارداد اجاره

آگهی مزایده عمومی(یک نوبت)

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده(30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری مراکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی، به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت، طبقه سوم مراجعه فرمایند.

 

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه (ريال)

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده (ريال)

1

خانه فرهنگ نشاط واقع در شهرک شهید بهشتی(باغ نشاط)

6/000/000

یک سال

300/000

2

خانه فرهنگ عارف واقع در شهرک عارف

12/000/000

یک سال

600/000

3

خانه فرهنگ ایثار واقع در خیابان مجاهد(هادی آباد)

12/000/000

یک سال

600/000

4

خانه فرهنگ باران واقع در ناصرآباد

6/000/000

یک سال

300/000

5

خانه فرهنگ آفتاب واقع در ناحیه مشعلدار

6/000/000

یک سال

300/000

6

خانه فرهنگ یاس واقع در شهرک کوثر

24/000/000

یک سال

1/200/000