آگهی مناقصه پروژه "سفت کاری، نازک کاری،‌تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان فرهنگسرای سرای محله" - سازمان عمران شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه »

 

    سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "سفت کاری، نازک کاری،‌تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان فرهنگسرای سرای محله" در طول 6 ماه از طریق مناقصه عمومی در یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/11/28 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا سایت ملی مناقصات و یا واحد قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • مبلغ برآورد براساس فهارس بهای پایه ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سال 97 معادل 10،714،117،379 ریال (به حروف ده میلیارد و هفتصد و چهارده میلیون و صد و هفده هزار و سیصد و هفتاد و نه ریال) می باشد.
  • سپرده شرکت در مناقصه معادل پنج درصد مبلغ برآورد در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین                           تلفن: 33362654- 028

چاپ شده در هفته نامه مینودر و روزنامه جهان اقتصاد                                                     97/11/15