آگهی مزایـده بـهره برداری از اسـترابـردهای سطح شهر - سـازمان زیـباسازی شهرداری قزوین

آگهی مزایـده ( مرحله دوم )

 

سـازمان زیـباسازی شهرداری قزوین در نظر دارد بـهره برداری از اسـترابـردهای سطح شهر را،  به مدت 2 سال از طریق برگزاری مزایده ( یک نوبته ) به کانون های تـبلیغاتی واگــذار نـماید. لـذا متقاضیان می توانند حـداکثر ظرف مـدت 14 روز از تـــاریخ انـتشار آگهی مـرحله دوم  (97/10/29) جهت دریافت اسناد مزایده به سـایت ایـنترنتی زیر و یـا به صورت حضوری به سازمان زیباسازی مراجعه نمایند.
     سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
            آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری 97/11/13 به صورت حضوری می باشد.
            سپرده شرکت در مزایده به میزان 580/000/000 ریال می باشد.
            هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
            تلفن تماس 33578083-6
            نشانی: میدان تهران قدیم، ابتدای خیابان تالار، سازمان زیباسازی شهرداری قزوین
            سایت  www.qazvin.ir   قسمت مناقصات و مزایده ها / سازمانهای وابسته