آگهی مناقصه عمومی طراحی،چاپ، نصب، جمع آوری، نگهداری و بایگانی (آرشیو) بنر تیر بردهای سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی )یک نوبته)

طراحی،چاپ، نصب، جمع آوری، نگهداری و بایگانی (آرشیو) بنر تیربردهای سطح شهر

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده(5) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، انجام خدمات طراحی، چاپ، نصب، جمع آوری، نگهداری و بایگانی (آرشیو)  بنر تیربردهای سطح شهر، براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با برآورد حداکثر6/020/000/000 ريال برای مدت دو سال، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت ، سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی مراجعه فرمایند.