آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت و نگهداری فضای سبز مجموعه افرا - سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین

«آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای»

 

1- دستگاه مناقصه گذار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین

2- موضوع مناقصه: واگذاری حفاظت و نگهداری فضای سبز مجموعه افرا شهر قزوین

3- مهلت توزیع اسناد و قبول پیشنهادات:از تاریخ انتشار آگهی(97/9/27) لغایت تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/10/6 به مدت 10 روز

4- محل توزیع اسناد و قبول پیشنهادات: واحد دبیرخانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی- تقاطع نواب

5- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5%  مبلغ کارشناسی معادل 695،000،000 ريال

6- میزان سپرده تضمین حسن انجام تعهدات (درصورت برنده شدن درمناقصه): معادل10% مبلغ پیشنهادی.

7- زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت: روز شنبه مورخ 97/10/8 راس ساعت 14:00 واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی- تقاطع نواب-سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین 

ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.