آگهی مزایده عمومی واگذاری یک دستگاه 80 تنی پخت آسفالت و یک دستگاه سنگ شکن - سازمان عمران شهرداری قزوین

آگهي مزایده عمومی یک نوبته

سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد مطابق ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت، نسبت به واگذاری یک دستگاه 80 تنی پخت آسفالت و یک دستگاه سنگ شکن از طریق مزایده عمومی در یک مرحله و یک نوبت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان عمران به نشانی قزوین – چهارراه عمران- طبقه فوقانی شهرداری منطقه 2 یا به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا سایت ملی مناقصات مراجعه نمایند.

  • سپرده شرکت در مزایده معادل پنج درصد مبلغ کارشناسی در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین- کد پستی: 43765-34139

تلفن: 02833366131