آگهي مزايده اجاره املاك سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین

آگهي مزايده اجاره املاك سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین

سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در نظر دارد به استناد قانون مناقصات عمومی دولتی نسبت به تعیین مستأجر، برای یک باب مغازه تجاری با کاربری فروش زیورآلات دارای دو بر در خیابان امام و بازار سعدالسلطنه قزوین را  از طریق مزایده عمومی به‌صورت اجور ماهیانه برای مدت سه سال شمسی واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند به سایت شهرداری قزوین به آدرس  qazvin.ir و یا به‌صورت حضوری به آدرس قزوین خیابان امام خمینی عمارت طوطی پلاک 47 کد پستی 3413656847، مراجعه و نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و پیشنهاد خود را مطابق فرم نمونه تکمیل و تا پایان روز دهم از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، در پاکت مهروموم‌شده، به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 50,000,000 ریال است و هزینه های آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

نوع ملک و کاربری

آدرس

مساحت

قیمت پایه اجاره ماهیانه

توضیحات

مترمربع

تجاری فروش زیورآلات

قزوین بر خیابان امام و نبش بازار سعدالسلطنه حجره شماره 1

10.75

22,000,000

اجاره برای مدت سه سال