آگهی مناقصه طرح توسعه فاز 3 آرامستان بهشت فاطمه (س) - سازمان آرامستان ها

« آگهی مناقصه دو نوبته »

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری تهران، اجرای پروژه طرح توسعه فاز 3  آرامستان بهشت فاطمه (س) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت 10 روز پس از زمان انتشار آگهی نوبت دوم جهت اطلاع و دریافت اسناد مناقصه به پرتال شهرداری قزوین به آدرس www.qazvin.ir و یا به امور قراردادهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین واقع در کیلومتر 3 جاده فارسیان،آرامستان بهشت فاطمه(س) ، ساختمان اداری مراجعه نمایند .

شماره تماس : 33565682-028

آگهی نوبت اول : 25/6/97

آگهی نوبت دوم :  4/7/97

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین