آگهي مزايده املاك سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین

آگهي مزايده املاك سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین

سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در نظر دارد به استناد قانون مناقصات عمومی دولتی نسبت به تعیین خریدار، به منظور فروش دو قطعه زمین مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت 100 درصد نقد اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند به سایت شهرداری قزوین به آدرس  qazvin.ir و یا به ‌صورت حضوری به آدرس قزوین خیابان امام خمینی(ره)- عمارت طوطی- پلاک 47 کد پستی 3413656847، مراجعه و نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و پیشنهاد خود را مطابق فرم نمونه تکمیل و تا پایان روز دهم از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، در پاکت مهرو موم ‌شده، به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر قطعه زمین معادل 5 درصد قیمت پایه می باشد.

ردیف

نوع ملک و کاربری

پلاک ثبتی

متراژ

مترمربع

قیمت پایه

نشانی

1

زمین مسکونی

1023 فرعی 43 اصلی از 8994 قطعه 32

209.5

5,028,000,000

قزوین شهرک مینودر فاز 3 لوازم‌خانگی پارس تقاطع کوچه یادگار 4 و یاران

 

2

زمین مسکونی

1043 فرعی 43 اصلی از 8994 قطعه 33

268.55

6,310,925,000