آگهی مناقصه امور حفاری، لایروبی، بازبینی و گسترش چاه­ های جاذب آبهای سطحی - سازمان مدیریت پسماند

« آگهی مناقصه »

 

( نوبت اول در روز شنبه 97/5/20 و نوبت دوم در روز شنبه 97/5/27 )

با ذكر نوبت اول يا دوم

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد امور حفاری، لایروبی، بازبینی و گسترش چاه­های جاذب آبهای سطحی را در محدوده خدماتی مناطق شرق و غرب شهر قزوین با نواحی منفصل از طريق برگزاري مناقصه عمومي (در قالب 2 مناقصه جداگانه) براي مدت یک سال به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نماید . متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه در هر منطقه مي‌توانند با واريز مبلغ 200000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز شنبه 97/5/27 لغايت روز دوشنبه 97/6/5  به امور قراردادهاي سازمان  به نشاني قزوين ، خيابان نواب جنوبي ، تقاطع خيابان  امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري چهارشنبه 97/6/7 تحويل دبيرخانه سازمان شود و شركت كنندگان در مناقصه منطقه شرق بايستي مبلغ 125/000/000 ریال و منطقه غرب 150/000/000 ریال را به حساب سپرده سازمان واريز يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه ارايه نمايند . كميسيون مناقصه سازمان شنبه 97/6/10 تشكيل و در هر منطقه برنده ي مناقصه و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌‌باشد .