آگهی مناقصه راهبری ایستگاه میانی انتقال و حمل پسماند تا مجتمع پردازش و دفن محمد آباد

« آگهی مناقصه »

 

( نوبت اول در روزچهارشنبه 97/5/17 و نوبت دوم در روز چهارشنبه 97/5/24

با ذكر نوبت اول يا دوم

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد راهبری ایستگاه میانی انتقال و حمل پسماند تا مجتمع پردازش و دفن محمد آباد را از طريق برگزاري مناقصه عمومي براي مدت یک سال به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نماید .

متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه مي‌توانند با واريز مبلغ 200000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز پنجشنبه 97/5/25 لغايت روز شنبه 97/6/3  به امور قراردادهاي سازمان  به نشاني قزوين ، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان  امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري دوشنبه 97/6/5 تحويل دبيرخانه سازمان شود و شركت كنندگان در مناقصه بايستي مبلغ 500000000 ریال را به حساب سپرده سازمان واريز يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه ارايه نمايند . كميسيون مناقصه سازمان سه شنبه 97/6/6 تشكيل و برنده ي مناقصه و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌‌باشد .