آگهی مزایده عمومی مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی

مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده(30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری مراکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت ، فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.

 

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

واگذاری مرکز آموزش فرهنگسرای بانو(س)

240/000/000

یک سال

12/000/000

2

واگذاری قرائت خانه های آیت اله بهجت و سعدی

54/000/000

یک سال

2/700/000