آگهی مناقصه اجرای پروژه ساخت 18 دهنه حجره شرقی آرامستان بهشت فاطمه(س)

« آگهی مناقصه دو نوبته »

 

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری تهران ، اجرای پروژه ساخت 18 دهنه حجره شرقی آرامستان بهشت فاطمه(س) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت 10 روز پس از زمان انتشار آگهی نوبت دوم جهت اطلاع و دریافت اسناد مناقصه به پرتال شهرداری قزوین به آدرس www.qazvin.ir و یا به امور قراردادهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین واقع در کیلومتر 3 جاده فارسیان،آرامستان بهشت فاطمه(س) ، ساختمان اداری مراجعه نمایند .

شماره تماس : 33565682-028

آگهی نوبت اول :3/5/1397

آگهی نوبت دوم :  10/5/1397

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

 

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین