آگهی مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر - سازمان عمران شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه »

 

سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "جدولگذاری معابر سطح شهر" در طول یکسال از طریق مناقصه عمومی در یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 14/05/97 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا سایت ملی مناقصات و یا واحد قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • مبلغ برآورد براساس فهرست بهای پایه ابنیه و راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 97 معادل 17،941،728،620 ریال (به حروف هفده میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار و ششصد و بیست ریال) می باشد.
  • سپرده شرکت در مناقصه معادل پنج درصد مبلغ برآورد در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین      تلفن: 33366131- 028

چاپ شده در هفته نامه صبح قزوین و روزنامه جهان اقتصاد             03/05/97