تجدیدآگهی مزایده عمومی - بهره برداری دو مرکز در قالب قرارداد اجاره، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی

تجدیدآگهی

 مزایده عمومی

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده(30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری دو مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت ، فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.

 

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

خانه فرهنگ و کتابخانه شهید نواب صفوی

108/000/000

یک سال

5/400/000

2

خانه فرهنگ و کتابخانه محمدیه

180/000/000

یک سال

9/000/000