آگهی مزایده عمومی زمین ورزشی فوتسال میلاد و خانه کودک فرهنگسرای بانو (س)

 

آگهی مزایده عمومی

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده(30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری از دو مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، و براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه(پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، جنب بوستان هشت بهشت ، فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

زمین ورزشی فوتسال میلاد

84/000/000

یک سال

4/200/000

2

خانه کودک فرهنگسرای بانو(س)

240/000/000

یک سال

12/000/000