آگهی تجدید مزایده عمومی امتياز جمع­ آوری و تملك پسماندهای خشک ازكليه مبادی تولید در سطح منطقه 2

« آگهی تجدید مزايده »

( یک نوبته در روز سه شنبه 22/3/97 ) یک نوبته

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي امتياز جمع­ آوری و تملك پسماندهای خشک ازكليه مبادی تولید در سطح منطقه 2 شهرداری قزوین را برابر شرايط اجرايي سازمان، براي مدت یک سال به شرکت­ واجد صلاحيت واگذار نماید:

 

محدوده منطقه شهری

قیمت پایه ماهیانه مزایده (ریال)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

منطقه دو

177/042/740

220/000/000

 

 

 

متقاضيان مي‌توانند از مورخه 97/3/22 لغايت 97/3/31 جهت دريافت اسناد مزايده ( شرح مشخصات و شروط در اسناد مزايده مندرج است ) به مبلغ 250/000 ریال به نشانی سازمان واقع در قزوين، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع­رساني مناقصات كشور دريافت نمايند و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 4/4/97 تحويل دبيرخانه سازمان شود و شركت­كنندگان در مزايده بايستي بابت تضمين شركت در مزايده مبلغ تعیین شده را به حساب سپرده سازمان واريز و يا ضمانتنامه بانكي ارايه نمايند و برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي‌‌باشد.