آگهی مناقصه پروژه حمل مصالح سازمان عمران شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه »

 

سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "حمل مصالح" به منظور حمل مخلوط، بیس، ساب بیس، شن و ماسه، ضایعات و آسفالت در طول یکسال از طریق مناقصه عمومی در یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 31/03/97 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا سایت ملی مناقصات و یا واحد امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 513،950،000 ریال می باشد. (در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی)
  • ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین - تلفن: 33366131- 028

چاپ شده در هفته نامه صبح قزوین 19/03/97

 روزنامه کسب و کار    20/03/97