آگهی مزايده عمومي امتياز جمع­ آوری و تملك پسماندهای خشک - سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

« آگهی مزايده »

 

 ( نوبت اول در روز چهارشنبه 26/2/97 و نوبت دوم در روز چهارشنبه 2/3/97 )

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي امتياز جمع­ آوری و تملك پسماندهای خشک ازكليه مبادی تولید در سطح مناطق 3 گانه شهری قزوین را برابر شرايط اجرايي سازمان، براي مدت یک سال به شرکت­های واجد صلاحيت واگذار نماید:

محدوده منطقه شهری

قیمت پایه ماهیانه مزایده (ریال)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

منطقه یک

44/063/014

55/000/000

منطقه دو

177/042/740

220/000/000

منطقه سه

169/719/247

210/000/000

 

متقاضيان مي‌توانند از مورخه 97/3/3 لغايت 97/3/12 جهت دريافت اسناد مزايده ( شرح مشخصات و شروط در اسناد مزايده مندرج است )    به نشانی سازمان واقع در قزوين، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع­رساني مناقصات كشور دريافت نمايند و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري (ساعت 13:20) روز پنج شنبه 97/3/17 تحويل دبيرخانه سازمان شود و شركت­ كنندگان در مزايده بايستي بابت تضمين شركت در مزايده هر منطقه مبلغ تعیین شده را به حساب سپرده سازمان واريز و يا ضمانتنامه بانكي ارايه نمايند و برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي‌‌باشد.