آگهی مزایده خانه فرهنگ و کتابخانه شهید نواب صفوی و خانه فرهنگ و کتابخانه محمدیه

آگهی مزایده عمومی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده(30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری مراکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه(پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت، فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

خانه فرهنگ و کتابخانه شهید نواب صفوی

108/000/000

یک سال

5/400/000

2

خانه فرهنگ و کتابخانه محمدیه

180/000/000

یک سال

9/000/000